Skip links

Algemene voorwaarden

Lees op deze pagina onze algemene voorwaarden terug

Artikel 1. Algemeen

Het gebruik van de websites en services van Huurscreen B.V. (hierna: Huurscreen) is onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van Huurscreen betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze voorwaarden en beperkingen kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Indien u niet gebonden wilt zijn aan deze algemene voorwaarden, gebruikt of bezoekt u Huurscreen niet.

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken (“Bijgewerkte Voorwaarden”). Tenzij wij om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U stemt ermee in dat wij u op de hoogte stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze te publiceren op de websites en dat u door na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden de websites te blijven gebruiken (of door een handeling uit te voeren zoals redelijkerwijs door ons aangegeven) akkoord gaat met de Bijgewerkte Voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden door te nemen voordat u de websites gebruikt.

Let op: Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in augustus 2023.

Artikel 2. Belangrijke definities

In deze algemene voorwaarden verwijst “u” zowel naar u als individu als naar de entiteit die u vertegenwoordigt.

“Object” de huurwoning die is aangemeld op het Platform door de Ontvanger.

“Ontvanger” de makelaar, dan wel verhuurder, dan wel eigenaar die het object heeft geplaatst op het Platform.

“Huurder” is een individu dat op zoek is naar het huren van een Object van een Verhuurder. Onder bepaalde omstandigheden, zoals vereist voor een normale huurtransactie, kan de definitie van Huurder meer dan één individu omvatten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer twee personen gezamenlijk een huurovereenkomst met betrekking tot een Object willen ondertekenen.

“Platform” Het digitale woningplatform van Huurscreen waar ontvangers woningaanbod kunnen plaatsen en de Huurder op kan reageren.

Artikel 3. Toepasselijkheid

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt op het Platform accuraat en betrouwbaar is.

Uw toegang tot en gebruik van het Platform is eveneens afhankelijk van uw aanvaarding van het Privacybeleid van Huurscreen. Dit document beschrijft ons beleid en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie wanneer u het Platform gebruikt.

Artikel 4. Afwijzing van garantie

Huurscreen biedt het Platform en de inhoud daarvan aan op een “as is”, “as available” en “met alle aanwezige gebreken” basis. Hoewel de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, wordt er geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven over de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op het Platform wordt gepubliceerd of waartoe via het Platform toegang wordt geboden.

Huurscreen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen als het Platform om welke reden dan ook op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. Het Platform kan tijdelijk of permanent buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. “Huurscreen” garandeert niet dat het Platform vrij is van virussen of andere soortgelijke verstorende elementen. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid van “Huurscreen” zijn eveneens van toepassing op alle door “Huurscreen” ingeschakelde hulppersoneel en derden.

De inhoud die op het Platform te vinden is, inclusief inhoud op onze sociale media-accounts of blogs, vormt geen juridisch advies en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt.

Artikel 5. Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel “Huurscreen” de grootst mogelijke zorg besteedt aan het beheer van het Platform, kan het toch voorkomen dat de weergegeven, doorgegeven of verstrekte informatie niet volledig of juist is. Huurscreen wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor eventuele schade die kan voortvloeien uit de toegang tot het Platform en het gebruik van het Platform of de informatie op gelieerde sites, inclusief informatie van derde sites die verbonden of gelinkt zijn aan deze sites.

De op het Platform aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend of bedoeld als advies. Huurscreen, evenals de directies en medewerkers van Huurscreen, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op het Platform worden gepubliceerd of waartoe via het Platform toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie.

Huurscreen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van het Platform, noch voor elektronische communicatie via het Platform.

Artikel 6. Gebruik van de Service door een Huurder

Door een inschrijving via Huurscreen, geeft u ons toestemming om noodzakelijke controles uit te voeren om uw kredietgeschiedenis en anti-fraude maatregelen met betrekking tot u te identificeren en te beoordelen.

Als huurder is het niet nodig om een account te registreren. Het kan zijn dat u wordt gevraagd om de benodigde gegevens in te dienen om de levering van de dienst mogelijk te maken. Tijdens dit proces mag u geen onjuiste informatie verstrekken. Communicatie met Huurscreen zal in de eerste plaats plaatsvinden via e-mail, tenzij anders vermeld.

Tijdens het inschrijvingsproces kan u gevraagd worden om in te loggen bij diensten van Derden. Het Platform verzameld op deze manier enkel relevante informatie om uw inschrijving te voltooien. Inloggegevens (waar gebruikt) van dergelijk diensten van Derden worden direct van onze server verwijderd.

Elk verificatieproces kan falen door oncontroleerbare omstandigheden, zoals storing bij derden zoals DigiD. Hierdoor kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele mislukte verificatieprocessen of enig verlies of schade als gevolg daarvan.

In sommige gevallen kan de Ontvanger contact opnemen met uw werkgever of een andere contactpersoon om zo uw dienstverband te valideren.

Heeft u vragen over het proces, neem dan contact op per e-mail: info@huurscreen.nl

Artikel 7. Derden

Het Platform kan links bevatten naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden. Huurscreen oefent geen controle uit over de webdiensten of andere inhoud van deze derden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Huurscreen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden, of voor gegevens verstrekt door dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden u aan de voorwaarden en het privacybeleid van deze derden te lezen.

U kunt geheel naar eigen inzicht en risico gebruikmaken van mogelijkheden van het Platform om verbinding te maken met diensten van derden, zoals het UWV of de Belastingdienst (“Derden”), waarna deze sites kunnen integreren met, verbinding kunnen maken met, of informatie kunnen uitwisselen met uw profiel op het Platform. Door het gebruik van zulke Derden erkent u en stemt u in met het volgende: (1) als u een Derde gebruikt om uw informatie te delen, stemt u ermee in dat informatie vanuit de Derde met het Platform wordt gedeeld; (2) het gebruik van een Derde kan leiden tot persoonlijk identificeerbare informatie die openbaar kan worden gemaakt, zelfs als Huurscreen deze informatie niet zelf heeft verstrekt; en (3) het gebruik van een Applicatie is uw eigen keuze en risico, en u vrijwaart Huurscreen voor activiteiten die verband houden met het Platform.

Artikel 8. Automatisch gegenereerde inhoud

Huurscreen neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door u of enige derde partij geplaatste, opgeslagen of geüploade door Huurder gegenereerde inhoud, of voor eventueel verlies of schade daaraan. Huurscreen keurt de nauwkeurigheid van door gebruikers gegenereerde inhoud niet goed of garandeert deze niet. Huurscreen heeft geen verplichting om enige door gebruikers gegenereerde inhoud te accepteren, weergeven, beoordelen of onderhouden.

Artikel 9. Gebruik van de Service door een Ontvanger

Voor het gebruik van het Platform is het noodzakelijk dat u een account registreert. Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon aan te maken, en het is eveneens verboden om toegang te verkrijgen tot de accounts van anderen. Uw wachtwoord en andere gebruikersauthenticatiegegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld, en u gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. Indien u enige schending van de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account opmerkt, dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen.

Door gebruik te maken van het Platform stemt u ermee in dat de informatie die door een Huurder wordt verstrekt, uitsluitend zal worden gebruikt voor het beoordelen van de geschiktheid van deze Huurder om een Object te huren. U bent ermee akkoord dat u de verkregen informatie via het Platform niet voor andere doeleinden zult gebruiken en niet aan derden zult verstrekken.

Het gebruik van het Platform is afhankelijk van de medewerking van de Huurder. We kunnen niet garanderen dat een Huurder alle verificatieprocessen naar waarheid zal voltooien. Daarom kan Huurscreen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebrek aan medewerking van een Huurder.

Bovendien gaat u ermee akkoord dat u de Service niet zult gebruiken om enig illegaal, of anderszins schadelijk materiaal te verspreiden; u gaat ermee akkoord dat u niets zult doen om andere gebruikers de toegang tot de Service te belemmeren en dat u geen materiaal van de Service zult kopiëren zonder onze toestemming.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren en door te gaan met het gebruik van deze Service, geeft u ons en onze onderaannemers en partners toestemming om de door u verstrekte informatie te gebruiken om de Service te verlenen.

Artikel 10. Betaling

In de basis is Huurscreen gratis, wanneer aanvullende checks benodigd zijn voor het screenen van de Huurder, kunnen er kosten in rekening gebracht worden. De kosten voor de checks worden aangeduid in de vorm van Credits, deze zijn als bundel aan te schaffen.

Betaling geschiedt vooraf door middel van een door de Ontvanger aangegeven voorkeursbetaalmethode. Door Huurscreen te voorzien van een voorkeursbetaalmethode verklaart u dat u gemachtigd bent om de door u verstrekte betaalmethode te gebruiken en dat alle betaalinformatie die u verstrekt waar en nauwkeurig is.

U dient alle redelijke kosten betalen die wij maken om achterstallige bedragen te innen. Hieronder vallen redelijke juridische kosten en andere kosten en vergoedingen in geval van wanbetaling.

Artikel 11. Annulering en terugbetalingen

Betalingen zijn niet terugvorderbaar. Wanneer u betaalde tools en functies van de Service gebruikt, stemt u ermee in dat wij direct beginnen met het leveren van dergelijke betaalde tools en functies. U heeft geen recht op een annulerings- of “bedenktijd” periode, behalve indien de wet een “bedenktijd” vereist.

Als wij een fout maken op uw factuur, moet u ons hierover binnen negentig (90) dagen na het eerste verschijnen van de fout op uw rekening informeren. Wij zullen vervolgens snel onderzoek doen naar de kosten. Als u ons niet binnen die tijd op de hoogte stelt, vrijwaart u ons van alle aansprakelijkheid en claims van verlies als gevolg van de fout, en zullen wij niet verplicht zijn de fout te corrigeren of een terugbetaling te verstrekken.

Artikel 12. Beëindiging

Huurscreen is gemachtigd op elk moment naar eigen goeddunken het account van Ontvanger te beëindigen, indien u inbreuk maakt op een van uw vertegenwoordigingen, garanties of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden.

Beëindiging ontheft u niet van eventuele betalingsverplichtingen die zijn ontstaan vóór de beëindiging, of van enige andere verplichtingen krachtens een andere overeenkomst die niet specifiek is beëindigd.

Artikel 13. Intellectueel eigendomsrecht

Huurscreen verleent u hierbij een niet-overdraagbare gebruiksrecht (licentie) om het Platform te gebruiken. Het Platform bevat inhoud die eigendom is van of in licentie is gegeven door Huurscreen. Alle gegevens op het Platform, inclusief teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Huurscreen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of andere intellectuele-eigendomsrechten. De (intellectuele) eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De gebruiker van het Platform is verantwoordelijk voor de keuze om het Platform te gebruiken. Het gebruik van de inhoud van de site is daarom volledig voor eigen risico. Het Platform is bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker van het Platform niet is toegestaan om de inhoud van het Platform te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Huurscreen.
Home
Account
Cart
Search